Over mijn hulp aan Samengestelde Gezinnen

 

Verliefd

Meer dan de helft van de samengestelde gezinnen gaan binnen een à twee jaar weer uit elkaar! Dat is nogal wat! Je kunt dit vaak voorkomen door vooraf ondersteuning te vragen. Maar meestal hebben de personen in kwestie daar geen behoefte aan. Men is verliefd en denkt de hele wereld aan te kunnen.

Praktische zaken voor het 1e gesprek

Het is bijna standaard dat ik de beide volwassenen partners uit een stiefgezin/bonusgezin uitnodig voor een eerste gesprek. Dit gesprek duurt meestal langer dan een uur (vaak 1½ tot 2 uur). Dit heeft te maken met de ingewikkeldheid en veelheid van de relaties en de loyaliteiten die daar doorheen spelen. Voor kosten* zie onderaan.

Kinderen worden niet bij het eerste gesprek uitgenodigd (behalve als de kinderen het initiatief nemen tot het gesprek, wat alleen het geval is bij volwassen kinderen). Maar die situatie komt zelden voor.

           Het eerste gesprek

Eerst brengen we in kaart hoe het gezin in kwestie eruit ziet, hoe de onderlinge relaties zijn, hoe de contacten zijn met de ex-partners, welke extra complicerende factoren er zijn. Dan maken we een genogram (zie volgende bladzijden) waarin extra duidelijk wordt waar de knooppunten liggen.

Druk van de ketel

Daarna zoeken we naar de problemen die relatief snel kunnen worden verholpen, zodat de druk van de ketel is. Hoe beter het onderzoek dus heeft plaatsgevonden, hoe beter we dit kunnen. Er zijn soms maatregelen die je niet kunt treffen omdat dit weer voor toekomstige problemen kan zorgen. Daarom is het belangrijk om eerst de zaak goed in kaart te brengen.

Basis: alles is maatwerk

Vaak blijkt dat er in het eerste gesprek juist de belangrijkste dingen worden gedaan. Er wordt a.h.w. een basis gelegd, waarbij alle andere dingen later kunnen worden ingevuld. Dit laat duidelijk zien dat geen enkele situatie hetzelfde is. Alles is maatwerk.

              Alles draait om júllie situatie

Mijn ervaring is dat sommige problemen veel aandacht vragen op kortere termijn (binnen een à twee weken vervolggesprek) maar veruit de meeste pas op langere termijn. Soms geeft het eerste gesprek al zoveel aanknopingspunten dat men pas een maand of 6 weken later het 2e gesprek voert. Sommige mensen komen veel minder nog, soms pas na 3 maanden of een half jaar!

Herijking soms na jaren

Bij de meeste mensen wordt de hulpverlening na enkele keren afgesloten. Soms komen mensen na enkele jaren terug, omdat er in hun situatie allerlei wijzigingen zijn opgetreden en dit om herijking vraagt.

                Als je niet om de hoek woont

Meestal is het verstandig om één keer naar Veghel te komen. Toch kiezen sommige mensen voor telefonische/skype/mailbegeleiding. Soms is dat ook mogelijk, zeker bij relatief “eenvoudige vragen”. Daarna kan meestal wel volstaan worden met begeleiding op afstand, maar men kiest dan toch vaak zelf voor face-to-face-gesprekken, omdat dit prettiger is.

Kortdurend (bv eenmalig advies)

Kortdurende begeleiding op afstand is vaak snel en eenvoudig te organiseren (binnen 1 à 2 dagen), soms zelfs binnen enkele uren. Vaak heeft het te maken met mensen die in het buitenland wonen of relatief “eenvoudige vragen”. Sommige mensen hebben bv. het  idee dat er iets mis is in hun Samengesteld Gezin en vragen zich af of het misschien aan hèn ligt wat er loos is. Vaak komt men erachter dat er nog zoveel vragen te stellen zijn bij het probleem dat toch een face-to-face-contact gewenst is. Daar kan men dan alsnog voor kiezen. Maar soms voelt men zich bevestigd in zijn/haar gevoel van onbehagen en weet men dan wat te doen.

Hoe werkt dit praktisch?

Men schetst het probleem in ongeveer 300/400 woorden in een mail zodat ik me erin kan verdiepen. Ik stel soms nog wat aanvullende vragen en spreken we af wanneer we contact hebben.  Omdat ik betrokkenen niet ken, vraag ik in dat geval wel om vooraf een consult van 1 uur te voldoen.

Mensen die verder weg wonen kiezen vaak toch voor face-to-face-gesprekken en ik hou de drempel daarvoor laag** (zie onderaan). Dat werkt ook beter, omdat je in een persoonlijk gesprek gemakkelijker communiceert. En ook dan gelden dezelfde afspraken (zie**).

En ik denk mee met mensen om het praktisch haalbaar te maken.

Voorbeeld van genogrammen zijn op mijn site volop te vinden. Deze zijn bij iedereen anders.

  Voordeel van het genogram

Een onderdeel is aan de hand van het genogram bespreken hoe het allemaal werkt. Daar zit ook een onderdeel psycho-educatie bij. De meeste mensen begrijpen wel dat kinderen loyaal zijn, maar niet altijd dat hun partner ook loyaal is aan de kinderen. Dat geeft vaak problemen. Als dat kwartje valt kan men echt verder en is de basis gelegd voor de oplossing van alle toekomstige problemen. Waarmee niet gezegd kan worden dat alles vanzelf gaat  maar wel dat alles gemakkelijker wordt. Kortom: als je weet hoe het werkt wordt het eenvoudiger. En het wordt nóg gemakkelijker als jullie specifieke situatie met jullie kinderen met hun bijzonderheden en jullie als persoon daarbij centraal staan. Kortom: maatwerk.

Je kunt ook een boek lezen

In een boek staan algemene dingen maar er is niemand die met jullie meedenkt, die jullie specifieke problemen meeneemt. Een boek lezen kost veel tijd en je leest over zaken die voor jullie niet spelen. Daarom: Geen ballast van zaken die er voor jullie niet toe doen, maar gericht op jullie situatie, op júllie samengesteld gezin. Waarbij ook zonodig (het gedrag van) de ex-partners wordt besproken. Soms zullen zij zelf hierin betrokken worden, meestal kan dat niet. Maar je kunt wel zorgen dat je hier zo min mogelijk last hebt.

                              Kosten

Vaak is men bang oeverloze gesprekken te moeten voeren en ook dat het daarmee in de papieren loopt. Dat valt over het algemeen erg mee. De kosten van opnieuw verhuizen, een scheiding, en alle ellende die daarbij hoort zijn al gauw meer dan € 1.000,00./€ 3.000,00

Hulpverlening aan Samengestelde Gezinnen

Vaak wordt een deel van de kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Zo niet dan valt het nog mee. De eerste gesprekken zijn het duurst, daarna worden de gesprekken meer gespreid en korter en dus voordeliger. Veruit de meeste begeleidingen zijn voor minder dan € 450,00 klaar, sommigen duren wel wat langer maar dan spreiden de kosten al gauw over een half jaar tot een jaar uit.

                 Is dan echt ALLES opgelost?

Vaak is alles hanteerbaar geworden. Sommige situaties zijn zo ingewikkeld en tijdelijk zo lastig dat je alleen maar kunt streven naar beter reageren en beter hanteren van de problemen die er nu eenmaal zijn.

Op langere termijn lost hulpverlening meestal alles op. Maar ieder mens is anders, iedere situatie is anders. En als je een autistisch kind hebt zal dát onderdeel niet veranderen, wél hoe je daarmee om kunt gaan dat het voor jullie hanteerbaar wordt.

*gesprekken duren minimaal ¾ uur en dan betaal je € 70,–. Naarmate het gesprek langer duurt betaal je meer, maar als ik 2 uur heb gereserveerd en je maakt slechts 1 uur gebruik van mijn hulp, dan betaal je slechts 1 uur.

**als men dat wil kan men een dag reserveren (bv. 2 uur voor de middag en 2 uur na de middag). Dit kan ook op zaterdag. Tijdens de lunch in de stad kan men dan overwegen of men ’s middags nog behoefte heeft aan een uurtje of wat, of niet. Ik hoor vaak terug van mensen dat ze dit zo prettig vinden: men kan samen nog eens overleggen en wat niet helemaal duidelijk is kan in de middag nog worden uitgediept. Men krijgt alleen een rekening voor de uren die men daadwerkelijk heeft verbruikt.